NOTA DE INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC Fluxtech Consulting SRL, cu sediu în Targu Bujor, str. Cazanesti, nr. 11, tel. 0746879672, website: www.fluxtech.ro, email: aurelian.palade@fluxtech.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

SC Fluxtech Consulting SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • închieiere contracte de furnizare de servicii/bunuri
 • relații publice
 • soluționare a plângerilor/sesizarilor

Temeiul legal al prelucrării datelor

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de catre SC Fluxtech Consulting SRL sunt următoarele:

 • Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
 • Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004
 • Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
 • Codul de procedură civilă

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a SC Fluxtech Consulting SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri. Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor de catre SC Fluxtech Consulting SRL sunt următoarele:

Pentru închieiere contracte de furnizare de servicii/bunuri:

 • nume, prenume, denumire societate comerciala, dupa caz
 • Adresa de domiciliu, adresa sediului social, dupa caz
 • Serie, numar CI/buletin de identitate, CNP, date de identificare fiscala si Registrul Comertului, dupa caz
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email.

Pentru relatii publice:

 • nume, prenume, denumire societate comerciala, dupa caz
 • Adresa de domiciliu, adresa sediului social, dupa caz
 • Serie, numar CI/buletin de identitate, CNP, date de identificare fiscala si Registrul Comertului, dupa caz
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email.

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • nume, prenume, denumire societate comerciala, dupa caz
 • Adresa de domiciliu, adresa sediului social, dupa caz
 • Serie, numar CI/buletin de identitate, CNP, date de identificare fiscala si Registrul Comertului, dupa caz
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email.

Sursa datelor cu caracter personal

SC Fluxtech Consulting SRL colectează date personale direct de la dumneavoastră sau din documente publice.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării obligatiilor contractuale, referitoare la oferirea de servicii si bunuri, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Arhivarea se refera doar la inscrisurile din contractele comerciale de furnizare de servicii si bunuri si documentele contabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

 • dreptul la informare (art. 13 și art. 14);
 • dreptul de acces (art. 15);
 • dreptul la rectificare (art. 16);
 • dreptul la ștergere ("dreptul de a fi uitat" - art. 17);
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18);
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 -);
 • dreptul la opoziție (art. 21);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 - pentru mai multe informații puteți accesa);
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77).

La Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt reglementate drepturile persoanei vizate, dupa cum urmeaza:

Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar ca persoanele vizate să adreseze o cerere operatorului în acest sens. Operatorul furnizează persoanei vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, enumerate mai sus, trebuie sa adresati o cerere in scris catre SC Fluxtech Consulting SRL , persoana de contact in acest sens, fiind Aurelian Relu Palade, acesta avand numarul de telefon mobil 0746879672 si adresa de e-mail aurelian.palade@fluxtech.ro

DECLARAŢIE DE CONSIMŢÃMÂT

Subsemnatul/a......................................................................................................,cu domiciliul în ............................................................................................................................................................................................................................................................, identificat cu C.I. serie..........., numărul............................., sunt de acord ca SC Fluxtech Consulting SRL cu sediul în Targu Bujor, str. Cazanesti, nr. 11, jud. Galati, să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate în formularul GDPR sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către SC Fluxtech Consulting SRL .

Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către aurelian.palade@fluxtech.ro

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are efect retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile menționate în formularul GDPR. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către SC Fluxtech Consulting SRL în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: aurelian.palade@fluxtech.ro

Vă rugăm marcați cu [x] modalitatea prin care doriți să fiți contactat în scopul furnizării de informații de către SC Fluxtech Consulting SRL :

☐ E-mail

☐ Telefon

☐ Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu colectarea şi prelucrarea datelor mele personale în scopurile descrise în formularul GDPR.

*Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuţă este bifată cu X.

Data completării: _________

Semnătura:_____________

Întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţi.